#LoGo

ดาวน์โหลดเอกสาร


1) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://dtkku2019.kku.ac.th/img/files/pdf/dent1.pdf)

2) หนังสือเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1 (https://dtkku2019.kku.ac.th/img/files/pdf/dent2.pdf)

3) หนังสือเชิญประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2 (https://dtkku2019.kku.ac.th/img/files/pdf/dent3.pdf)

4) หนังสืออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://dtkku2019.kku.ac.th/img/files/pdf/dent4.pdf)